Leden

De Jonge Akademie telt vijftig leden. Elk jaar stromen tien leden in en uit. Lees meer over het lidmaatschap

 • Vasiliki Kosta is geïnteresseerd in de grondrechten van de EU en meer in het algemeen in "horizontale" institutionele en constitutionele kwesties die verschillende beleidsterreinen van het EU-recht bestrijken. Lees meer over Vasiliki Kosta

 • Scott Douglas (1983) onderzoekt succesvolle samenwerkingen tussen overheden en maatschappelijke organisaties rond onmogelijke problemen als radicalisering, laaggeletterdheid en kindermishandeling. Lees meer over Scott Douglas

 • Pieter Coppens (1983) houdt zich in brede zin bezig met islamitische intellectuele geschiedenis, met de geschiedenis van Koranuitleg als lens. Daarvoor werkt hij voornamelijk met bronnen in het klassiek Arabisch. Lees meer over Pieter Coppens

 • Max van Duijn (1984) onderzoekt het menselijk vermogen om zich in anderen in te leven en zich de wereld voor te stellen vanuit hun perspectief, ook wel “gedachtelezen” of “Theory of Mind” genoemd. Lees meer over Max van Duijn

 • Met haar onderzoek naar complexe informatieverwerking door immuuncellen probeert Kristina Ganzinger (1986) bruggen te slaan, tussen natuurkunde en immunologie en tussen klassieke biofysica en synthetische biologie. Lees meer over Kristina Ganzinger

 • Haar onderzoek naar de (veranderende) rol en betekenis van grondrechten plaatst Ingrid Leijten in de context van bredere constitutioneelrechtelijke en rechtsstatelijke vraagstukken. Lees meer over Ingrid Leijten

 • Daphina Misiedjan’s onderzoek bevindt zich op het kruispunt tussen mensenrechten en milieu. Thema’s zoals toegang tot water voor mens en natuur, luchtvervuiling maar ook klimaatvraagstukken houden haar bezig. Lees meer over Daphina Misiedjan

 • Bieke Cattoor onderzoekt de landschapsverbeelding, en focust daarbij op alledaagse stedelijke omgevingen. Haar werk is zowel analytisch als ontwerpmatig, integreert inzichten uit alfa, beta en gammawetenschappen, en draagt bij aan een meer leefbare, duurzame en veerkrachtige stad. Lees meer over Bieke Cattoor

 • Rogier Kievit (1982) bestudeert hoe, en waarom, cognitieve vaardigheden tijdens het leven veranderen, met speciale aandacht voor de kindertijd en ouderdom. Lees meer over Rogier Kievit

 • Léonie de Jonge (1990) is universitair docent Europese Politiek en Maatschappij aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Lees meer over Léonie de Jonge

 • Han Thomas Adriaenssen (1985) is een van de meest getalenteerde jonge filosofen van Nederland. Hij schreef onder andere een boek over de Middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes. Lees meer over Han Thomas Adriaenssen

 • Natuurkundige Anton Akhmerov (1984) doet met computersimulaties onderzoek naar kwantummechanische systemen en nanosupergeleiders. Ook heeft hij interesse voor opensource-software en open data. Lees meer over Anton Akhmerov

 • Nadine Akkerman (1978) doet onderzoek naar burgeroorlogen en vluchtelingen in de vroegmoderne tijd en is met name actief op het terrein van vrouwengeschiedenis. Lees meer over Nadine Akkerman

 • Tim Baarslag is AI-wetenschapper en onderzoekt hoe computers met elkaar kunnen onderhandelen, zodat ze beter kunnen samenwerken. Hij is verbonden aan onderzoeksinstituut CWI en aan de Universiteit Utrecht. Lees meer over Tim Baarslag

 • Lisa Becking (1978) bestudeert als mariene bioloog het leven in de zee. Zij onderzoekt hoe mariene organismen zich aanpassen aan verandering in hun omgeving en gebruikt deze kennis voor natuurbescherming. Lees meer over Lisa Becking

 • Tazuko van Berkel doet onderzoek naar zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld bij de oude Grieken. Ze leidt momenteel een onderzoeksproject over de geschiedenis van economisch denken in de Griekse oudheid. Lees meer over Tazuko van Berkel

 • Marjolijn Bol werkt aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt vanuit de geschiedenis van de creatieve exploratie van materiaal en maakproces, de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis. Lees meer over Marjolijn Bol

 • Socioloog Thijs Bol werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoekt hij ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de wetenschap en doceert hij over ongelijkheid en onderzoeksmethoden. Lees meer over Thijs Bol

 • Aan de Universiteit van Amsterdam doet politicologe Saskia Bonjour (1980) onderzoek naar migratie en migratiebeleid. Ze doceert over gender, racisme en intersectionaliteit, vanuit politicologisch en historisch perspectief. Lees meer over Saskia Bonjour

 • Met haar onderzoek naar tekstoverlevering en -manipulatie in Middeleeuwse manuscripten probeert Shari Boodts (1986) bruggen te slaan, tussen Oudheid en Middeleeuwen, tussen klassieke filologie en receptiestudies, en tussen erfgoedinstellingen en de academische context. Lees meer over Shari Boodts

 • Eddie Brummelman (1987) onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, in het bijzonder narcisme en zelfwaardering. Hij brengt deze kennis in verband met hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zoals ongelijkheid. Lees meer over Eddie Brummelman

 • Angélique Cramer (1979) is een van de grondleggers van de netwerkbenadering van psychopathologie, waarbij een stoornis zoals depressie opgevat wordt als de mogelijke consequentie van symptomen die elkaar veroorzaken. Lees meer over Angélique Cramer

 • Hoe kunnen technologie en beleid bijdragen aan het aanpakken van milieu-uitdagingen in luchtvaart? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Irene Dedoussi. Lees meer over Irene Dedoussi

 • Natuurkundige Sanli Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen op nanoschaal aan het Debye Institute for Nanomaterials Research. Hij heeft een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten. Lees meer over Sanli Faez

 • Historicus Karwan Fatah-Black doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden, slavernij en Suriname. Voordat hij aan zijn promotie begon, werkte hij enkele jaren als docent in het middelbaar onderwijs. Lees meer over Karwan Fatah-Black

 • Betere data dragen bij aan betere besluitvorming in ontwikkelingsvraagstukken en hier zet Caroline Gevaert zich met haar onderzoek voor in. Aardobservatie en kunstmatige intelligentie geven ons meer inzicht in de verandering van het aardoppervlak. Lees meer over Caroline Gevaert

 • Tom de Greef is hoogleraar biofysische chemie aan de Radboud Universiteit, en universitair hoofddocent synthetische biologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Lees meer over Tom de Greef

 • Liesbeth van de Grift werkt aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de organisatie van politieke inspraak in de twintigste eeuw, en naar de veranderingen in onderliggende opvattingen over democratische legitimiteit sinds de opkomst van natuur en milieu op de politieke agenda. Lees meer over Liesbeth van de Grift

 • Carolien van Ham doet onderzoek naar democratische erosie en vernieuwing, legitimiteit en politieke representatie, verkiezingsfraude, en democratie en mensenrechten. Lees meer over Carolien van Ham

 • Chiel van Heerwaarden onderzoekt de interactie tussen het aardoppervlak, wolken en zonnestraling. Deze drie componenten van ons aardsysteem zijn inherent gekoppeld en van groot belang om te begrijpen. Lees meer over Chiel van Heerwaarden

 • Helmer Helmers (1977) onderzoekt de geschiedenis van media en politiek. Hij publiceerde over Engels-Nederlandse letterkundige relaties in de zeventiende eeuw. Verder zette hij verschillende nationale en internationale samenwerkingen op. Lees meer over Helmer Helmers

 • Als longarts met aandachtsgebied thoracale oncologie, ziet Lizza Hendriks (1981) dagelijks de lichamelijk en psychische gevolgen van hersenmetastasen bij longkanker. Lees meer over Lizza Hendriks

 • Lisa Herzog brengt economische en filosofische benaderingen samen. Ze stelt in haar onderzoek de vraag hoe morele en democratische waarden een grotere rol zouden kunnen spelen in de economie. Lees meer over Lisa Herzog

 • Nanna Hilton (1981) is gespecialiseerd in sociolinguïstiek. Zij betrekt het publiek actief bij haar onderzoek, bijvoorbeeld door samen met niet-wetenschappers onderzoek te doen. Lees meer over Nanna Hilton

 • Jurist en criminoloog Barbora Hola (1980) is gespecialiseerd in internationale misdrijven, internationaal strafrecht en transitional justice. Lees meer over Barbora Hola

 • Hersenwetenschapper Hanneke Hulst (1983) is gespecialiseerd in de ziekte multiple sclerose (MS). Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met MS en stelt dat we meer kunnen doen tegen deze problemen dan enkel tips en tricks aanleren. Lees meer over Hanneke Hulst

 • Arfan Ikram (1980) is hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus MC en adjunct-hoogleraar epidemiologie aan de Harvard Universiteit. Hij onderzoekt als epidemioloog hersenaandoeningen zoals dementie, Alzheimer, Parkinson en beroertes. Lees meer over Arfan Ikram

 • Na haar promotie in de moleculaire kwantumchemie raakte Liesbeth Janssen zo geboeid door zachte en levende materialen, dat ze van vakgebied is gewisseld. Haar onderzoek ligt op het grensvlak tussen natuurkunde, materiaalkunde en biologie. Lees meer over Liesbeth Janssen

 • Arts-epidemioloog Maryam Kavousi van het Erasmus MC in Rotterdam onderzoekt genderverschillen op het gebied van hartkwalen en stofwisseling. Zo heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor het voorspellen van hart- en vaatziekten bij vrouwen en bij mannen. Lees meer over Maryam Kavousi

 • Renske Keizer (1983) onderzoekt de rol van familie en vooral de rol van vaders in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van sociologie, demografie, pedagogiek en psychologie. Lees meer over Renske Keizer

 • Socioloog en politiek filosoof Lotte Krabbenborg bestudeert de verschillende manieren waarmee burgers invloed uitoefenen op de totstandkoming, uitvoering en maatschappelijke inbedding van wetenschap en technologie. Lees meer over Lotte Krabbenborg

 • Bio-ingenieur Jeroen Leijten (1982) werkt op het snijvlak van celbiologie, biomateriaalkunde en microtechnologie met als doel de natuurlijke structuren die in onze levende weefsels voorkomen te recreëren. Lees meer over Jeroen Leijten

 • Vanuit haar dubbele achtergrond als informaticus en uitvoerend musicus, werkte Cynthia Liem (1987) van nature in domeinen waarin digitale, multimodale data, meerdere menselijke interpretaties, en meerdere disciplinaire inzichten samenkomen. Lees meer over Cynthia Liem

 • Dora Matzke (1982) is mathematisch psycholoog. Ze ontwikkelt bijvoorbeeld modellen waarmee onderzoekers kunnen schatten hoeveel tijd mensen nodig hebben om een ingezette handeling te stoppen. Lees meer over Dora Matzke

 • Selma de Mink onderzoekt de astrofysica van zware sterren. Na haar promotie in 2010 verwierf ze drie van de meest prestigieuze sterrenkundefellowships ter wereld en werkte onder andere bij NASA. Lees meer over Selma de Mink

 • De onderzoeksgroep van Noël de Miranda probeert met hun onderzoek te begrijpen hoe het immuunsysteem van de patiënt kankercellen herkent, hoe kankercellen ontsnappen aan herkenning door het immuunsysteem en hoe deze kennis vervolgens kan worden gebruikt om effectieve immunotherapieën te ontwikkelen. Lees meer over Noel de Miranda

 • Daniel Oberski (1981) is bedenker van veelgebruikte methodes die de effecten van meetfouten opspeuren en verwijderen uit onderzoeksresultaten. Lees meer over Daniel Oberski

 • Jim Portegies onderzoekt de wiskunde van het menselijk leren. Hij vermoedt dat het menselijk leren berust op een wiskundig proces van simplificatie en abstractie. Om inzicht te krijgen in dit proces ontwikkelt en bestudeert hij universele wiskundige algoritmes die menselijk leergedrag nabootsen. Lees meer over Jim Portegies

 • Bettina Reitz-Joosse (1984) onderzoekt hoe de Romeinen de wereld om hen heen zagen. Ze bestudeert Latijnse teksten over antieke gebouwen, monumenten en het landschap. Lees meer over Bettina Reitz-Joosse

 • Fysisch oceanograaf Erik van Sebille (1981) onderzoekt hoe kleine deeltjes, zoals plastic en plankton, worden getransporteerd in zee. Lees meer over Erik van Sebille

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.