Leden

De Jonge Akademie telt vijftig leden. Elk jaar stromen tien leden in en uit. Lees meer over het lidmaatschap

 • Han Thomas Adriaenssen (1985) is een van de meest getalenteerde jonge filosofen van Nederland. Hij schreef onder andere een boek over de Middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes. Lees meer over Han Thomas Adriaenssen

 • Natuurkundige Anton Akhmerov (1984) doet met computersimulaties onderzoek naar kwantummechanische systemen en nanosupergeleiders. Ook heeft hij interesse voor opensource-software en open data. Lees meer over Anton Akhmerov

 • Nadine Akkerman (1978) doet onderzoek naar burgeroorlogen en vluchtelingen in de vroegmoderne tijd en is met name actief op het terrein van vrouwengeschiedenis. Lees meer over Nadine Akkerman

 • Tim Baarslag is AI-wetenschapper en onderzoekt hoe computers met elkaar kunnen onderhandelen, zodat ze beter kunnen samenwerken. Hij is verbonden aan onderzoeksinstituut CWI en aan de Universiteit Utrecht. Lees meer over Tim Baarslag

 • Lisa Becking (1978) bestudeert als mariene bioloog het leven in de zee. Zij onderzoekt hoe mariene organismen zich aanpassen aan verandering in hun omgeving en gebruikt deze kennis voor natuurbescherming. Lees meer over Lisa Becking

 • In haar onderzoek maakt Celia Berkers (1980) gebruik van massaspectometrie om de stofwisseling van kankercellen en immuuncellen te bestuderen. Ze onderzoekt onder andere de werking van medicijnen die bij kanker de proteasomen (eiwitversnipperaars in de cel) afremmen. Lees meer over Celia Berkers

 • Marjolijn Bol werk aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt vanuit de geschiedenis van de creatieve exploratie van materiaal en maakproces, de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis. Lees meer over Marjolijn Bol

 • Socioloog Thijs Bol werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoekt hij ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de wetenschap en doceert hij over ongelijkheid en onderzoeksmethoden. Lees meer over Thijs Bol

 • Aan de Universiteit van Amsterdam doet politicologe Saskia Bonjour (1980) onderzoek naar migratie en migratiebeleid. Ze doceert over gender, racisme en intersectionaliteit, vanuit politicologisch en historisch perspectief. Lees meer over Saskia Bonjour

 • Met haar onderzoek naar tekstoverlevering en -manipulatie in Middeleeuwse manuscripten probeert Shari Boodts (1986) bruggen te slaan, tussen Oudheid en Middeleeuwen, tussen klassieke filologie en receptiestudies, en tussen erfgoedinstellingen en de academische context. Lees meer over Shari Boodts

 • Het onderzoek van Quentin Bourgeois (1982) is gericht op de Corded Ware-cultuurgroepen. Vijfduizend jaar geleden maakten ze kilometerslange rijen van grafheuvels, van de Wolga tot de Rijn. Lees meer over Quentin Bourgeois

 • Eddie Brummelman (1987) onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, in het bijzonder narcisme en zelfwaardering. Hij brengt deze kennis in verband met hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zoals ongelijkheid. Lees meer over Eddie Brummelman

 • Angélique Cramer (1979) is een van de grondleggers van de netwerkbenadering van psychopathologie, waarbij een stoornis zoals depressie opgevat wordt als de mogelijke consequentie van symptomen die elkaar veroorzaken. Lees meer over Angélique Cramer

 • Natuurkundige Sanli Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen op nanoschaal aan het Debye Institute for Nanomaterials Research. Hij heeft een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten. Lees meer over Sanli Faez

 • Historicus Karwan Fatah-Black doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden, slavernij en Suriname. Voordat hij aan zijn promotie begon, werkte hij enkele jaren als docent in het middelbaar onderwijs. Lees meer over Karwan Fatah-Black

 • Lude Franke (1980) onderzoekt genetische ziektes door met statistiek, biologie en informatica te speuren naar patronen en afwijkingen in het DNA. Hij pleit voor open access en open data in combinatie met de bescherming van individuen. Lees meer over Lude Franke

 • Tom de Greef is hoogleraar biofysische chemie aan de Radboud Universiteit, en universitair hoofddocent synthetische biologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Lees meer over Tom de Greef

 • Liesbeth van de Grift werkt aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de organisatie van politieke inspraak in de twintigste eeuw, en naar de veranderingen in onderliggende opvattingen over democratische legitimiteit sinds de opkomst van natuur en milieu op de politieke agenda. Lees meer over Liesbeth van de Grift

 • Carolien van Ham doet onderzoek naar democratische erosie en vernieuwing, legitimiteit en politieke representatie, verkiezingsfraude, en democratie en mensenrechten. Lees meer over Carolien van Ham

 • Chiel van Heerwaarden onderzoekt de interactie tussen het aardoppervlak, wolken en zonnestraling. Deze drie componenten van ons aardsysteem zijn inherent gekoppeld en van groot belang om te begrijpen. Lees meer over Chiel van Heerwaarden

 • Helmer Helmers (1977) onderzoekt de geschiedenis van media en politiek. Hij publiceerde over Engels-Nederlandse letterkundige relaties in de zeventiende eeuw. Verder zette hij verschillende nationale en internationale samenwerkingen op. Lees meer over Helmer Helmers

 • Als longarts met aandachtsgebied thoracale oncologie, ziet Lizza Hendriks (1981) dagelijks de lichamelijk en psychische gevolgen van hersenmetastasen bij longkanker. Lees meer over Lizza Hendriks

 • Nanna Hilton (1981) is gespecialiseerd in sociolinguïstiek. Zij betrekt het publiek actief bij haar onderzoek, bijvoorbeeld door samen met niet-wetenschappers onderzoek te doen. Lees meer over Nanna Hilton

 • Jurist en criminoloog Barbora Hola (1980) is gespecialiseerd in internationale misdrijven, internationaal strafrecht en transitional justice. Lees meer over Barbora Hola

 • Met behulp van nanotechnologie onderzoekt Arjan Houtepen (1979) hoe er zuinigere lampen en beeldschermen en betere zonnecellen gemaakt kunnen worden. Lees meer over Arjan Houtepen

 • Hersenwetenschapper Hanneke Hulst (1983) is gespecialiseerd in de ziekte multiple sclerose (MS). Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met MS en stelt dat we meer kunnen doen tegen deze problemen dan enkel tips en tricks aanleren. Lees meer over Hanneke Hulst

 • Arfan Ikram (1980) is hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus MC en adjunct-hoogleraar epidemiologie aan de Harvard Universiteit. Hij onderzoekt als epidemioloog hersenaandoeningen zoals dementie, Alzheimer, Parkinson en beroertes. Lees meer over Arfan Ikram

 • Na haar promotie in de moleculaire kwantumchemie raakte Liesbeth Janssen zo geboeid door zachte en levende materialen, dat ze van vakgebied is gewisseld. Haar onderzoek ligt op het grensvlak tussen natuurkunde, materiaalkunde en biologie. Lees meer over Liesbeth Janssen

 • Arts-epidemioloog Maryam Kavousi van het Erasmus MC in Rotterdam onderzoekt genderverschillen op het gebied van hartkwalen en stofwisseling. Zo heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor het voorspellen van hart- en vaatziekten bij vrouwen en bij mannen. Lees meer over Maryam Kavousi

 • Merel Keijzer (1980) is gespecialiseerd in tweetaligheid. Ze onderzoekt hoe migratie een moedertaal aantast, wat het betekent om oud te worden in een omgeving waar iemands moedertaal niet wordt gesproken, en hoe het brein een vreemde taal leert. Lees meer over Merel Keijzer

 • Renske Keizer (1983) onderzoekt de rol van familie en vooral de rol van vaders in het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheid. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van sociologie, demografie, pedagogiek en psychologie. Lees meer over Renske Keizer

 • Socioloog en politiek filosoof Lotte Krabbenborg bestudeert de verschillende manieren waarmee burgers invloed uitoefenen op de totstandkoming, uitvoering en maatschappelijke inbedding van wetenschap en technologie. Lees meer over Lotte Krabbenborg

 • Bio-ingenieur Jeroen Leijten (1982) werkt op het snijvlak van celbiologie, biomateriaalkunde en microtechnologie met als doel de natuurlijke structuren die in onze levende weefsels voorkomen te recreëren. Lees meer over Jeroen Leijten

 • Vanuit haar dubbele achtergrond als informaticus en uitvoerend musicus, werkte Cynthia Liem (1987) van nature in domeinen waarin digitale, multimodale data, meerdere menselijke interpretaties, en meerdere disciplinaire inzichten samenkomen. Lees meer over Cynthia Liem

 • Dora Matzke (1982) is mathematisch psycholoog. Ze ontwikkelt bijvoorbeeld modellen waarmee onderzoekers kunnen schatten hoeveel tijd mensen nodig hebben om een ingezette handeling te stoppen. Lees meer over Dora Matzke

 • Selma de Mink onderzoekt de astrofysica van zware sterren. Na haar promotie in 2010 verwierf ze drie van de meest prestigieuze sterrenkundefellowships ter wereld en werkte onder andere bij NASA. Lees meer over Selma de Mink

 • Daniel Oberski (1981) is bedenker van veelgebruikte methodes die de effecten van meetfouten opspeuren en verwijderen uit onderzoeksresultaten. Lees meer over Daniel Oberski

 • Bettina Reitz-Joosse (1984) onderzoekt hoe de Romeinen de wereld om hen heen zagen. Ze bestudeert Latijnse teksten over antieke gebouwen, monumenten en het landschap. Lees meer over Bettina Reitz-Joosse

 • Voor filosoof Jeroen de Ridder (1978) is de betekenis van wetenschappelijke kennis een belangrijk onderwerp. Hij heeft geschreven over de effecten van de ‘verabsolutering’ van de natuurwetenschappen. Lees meer over Jeroen de Ridder

 • Hester den Ruijter (1979) werkt op het gebied van de experimentele cardiologie. Ze richt zich op onderzoek dat de brug slaat tussen fundamenteel onderzoek en de toepasbaarheid van onderzoek voor patiënten. Lees meer over Hester den Ruijter

 • Fysisch oceanograaf Erik van Sebille (1981) onderzoekt hoe kleine deeltjes, zoals plastic en plankton, worden getransporteerd in zee. Lees meer over Erik van Sebille

 • Stephan Smeekes (1983) is econoom en ontwikkelt onderzoeksmethoden waarin hij econometrie, statistiek en datawetenschap samenbrengt. Daarbij zoekt Smeekes interactie met andere vakgebieden en de maatschappij. Lees meer over Stephan Smeekes

 • Wiskundige Arne Smeets (1986) werkt op het snijvlak van algebra, meetkunde en getaltheorie. Smeets geldt als grote expert in het toepassen van abstracte technieken uit onder andere de logaritmische en birationale meetkunde op concrete problemen uit de getaltheorie. Lees meer over Arne Smeets

 • Sterrenkundige Frans Snik (1979) ontwikkelt en gebruikt nieuwe optische technieken (zoals coronagrafie, spectroscopie en polarimetrie) om licht van ver uit het heelal te kunnen waarnemen en analyseren. Lees meer over Frans Snik

 • Kristine Steenbergh (1976) heeft de cultuurgeschiedenis van emoties onderzocht, in het bijzonder woede, wraakzucht en compassie. Zij brengt die in verband met hedendaagse maatschappelijke thema’s als de vluchtelingencrisis en genderverhoudingen. Lees meer over Kristine Steenbergh

 • Linnet Taylor werkt aan Tilburg University aan het ERC-project Global Data Justice. Ze streeft naar een rechtvaardig gebruik van data, datawetenschap, en kunstmatige intelligentie. Ze vindt dat er in onderzoek, en daarbuiten, meer rekening gehouden moet worden met minderheden en vrouwen. Lees meer over Linnet Taylor

 • Marie-José van Tol (1980) onderzoekt de rol van de hersenen en cognitie bij het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen, zoals depressie en angst, en specifieke symptomen zoals suïcidaliteit. Lees meer over Marie-José van Tol

 • Hilde Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg. Hierin zoekt Verbeek naar innovatieve concepten die werken, bijvoorbeeld door aanpassingen van werkwijzen en architectuur. Lees meer over Hilde Verbeek

 • Jurist Michel Vols (1984) onderzoekt de delicate balans tussen het effectief aanpakken van verstoringen van de openbare orde en de eerbiediging van mensenrechten. Lees meer over Michel Vols

 • Erin Wilson (1979) combineert de vakgebieden religiestudies en internationale betrekkingen. Ze ontwikkelde het model ‘relationele dialogisme’, waarmee de rollen en betekenissen van religie voor internationale verhoudingen op een nieuwe manier geduid kunnen worden. Lees meer over Erin Wilson

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.