Members

De Jonge Akademie bestaat uit vijftig leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor haar identiteit en haar activiteiten. De betrokkenheid van de leden is daarom heel belangrijk. De leden delen een diepgevoelde passie voor wetenschap en de wens die te delen met de samenleving. 

De leden worden voor vijf jaar benoemd en elk jaar stromen tien leden in en uit. Zo is er een voortdurende beweging van nieuwe plannen en ideeën.

  Meer over lidmaatschap         Download ledenfolder 2024  

 • Tim Baarslag is AI-wetenschapper en onderzoekt hoe computers met elkaar kunnen onderhandelen, zodat ze beter kunnen samenwerken. Hij is verbonden aan onderzoeksinstituut CWI en aan de Universiteit Utrecht. Read more about Tim Baarslag

 • Tazuko van Berkel doet onderzoek naar zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld bij de oude Grieken. Ze leidt momenteel een onderzoeksproject over de geschiedenis van economisch denken in de Griekse oudheid. Read more about Tazuko van Berkel

 • Marjolijn Bol werkt aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt vanuit de geschiedenis van de creatieve exploratie van materiaal en maakproces, de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis. Read more about Marjolijn Bol

 • Socioloog Thijs Bol werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoekt hij ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de wetenschap en doceert hij over ongelijkheid en onderzoeksmethoden. Read more about Thijs Bol

 • Met haar onderzoek naar tekstoverlevering en -manipulatie in Middeleeuwse manuscripten probeert Shari Boodts (1986) bruggen te slaan, tussen Oudheid en Middeleeuwen, tussen klassieke filologie en receptiestudies, en tussen erfgoedinstellingen en de academische context. Read more about Shari Boodts

 • Bas Borsje onderzoekt hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Zijn werk integreert kennis van waterbouwkunde, fysica, ecologie en bestuurskunde. Hiermee draagt hij bij aan een klimaatbestendige inrichting van onze kustgebieden. Read more about Bas Borsje

 • Eddie Brummelman (1987) onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, in het bijzonder narcisme en zelfwaardering. Hij brengt deze kennis in verband met hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zoals ongelijkheid. Read more about Eddie Brummelman

 • Bieke Cattoor onderzoekt de landschapsverbeelding, en focust daarbij op alledaagse stedelijke omgevingen. Haar werk is zowel analytisch als ontwerpmatig, integreert inzichten uit alfa, beta en gammawetenschappen, en draagt bij aan een meer leefbare, duurzame en veerkrachtige stad. Read more about Bieke Cattoor

 • Pieter Coppens houdt zich in brede zin bezig met islamitische intellectuele geschiedenis, met de geschiedenis van Koranuitleg als lens. Daarvoor werkt hij voornamelijk met bronnen in het klassiek Arabisch. Read more about Pieter Coppens

 • Hoe kunnen technologie en beleid bijdragen aan het aanpakken van milieu-uitdagingen in luchtvaart? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Irene Dedoussi. Read more about Irene Dedoussi

 • Scott Douglas onderzoekt succesvolle samenwerkingen tussen overheden en maatschappelijke organisaties rond onmogelijke problemen als radicalisering, laaggeletterdheid en kindermishandeling. Read more about Scott Douglas

 • Max van Duijn onderzoekt het menselijk vermogen om zich in anderen in te leven en zich de wereld voor te stellen vanuit hun perspectief, ook wel “gedachtelezen” of “Theory of Mind” genoemd. Read more about Max van Duijn

 • Natuurkundige Sanli Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen op nanoschaal aan het Debye Institute for Nanomaterials Research. Hij heeft een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten. Read more about Sanli Faez

 • David Fernandez Rivas ontwikkelt oplossingen voor maatschappelijke problemen met behulp van microbubbeltjes en diverse andere technologieën, in het bijzonder in het medisch domein. Een van Fernandez Rivas’ uitvindingen is het toedienen van medicijnen en vaccins zonder naalden, oftewel naaldloos injecteren. Read more about David Fernandez Rivas

 • Historicus Karwan Fatah-Black doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden, slavernij en Suriname. Voordat hij aan zijn promotie begon, werkte hij enkele jaren als docent in het middelbaar onderwijs. Read more about Karwan Fatah-Black

 • Romy Gaillard is kinderarts en populatie epidemioloog. Haar onderzoek richt zich op de groei en ontwikkeling van het kind in de baarmoeder en net na de geboorte. Deze eerste 1000 dagen van het leven bepalen mede de kans op chronische ziekten later in het leven. Read more about Romy Gaillard

 • Met haar onderzoek naar complexe informatieverwerking door immuuncellen probeert Kristina Ganzinger (1986) bruggen te slaan, tussen natuurkunde en immunologie en tussen klassieke biofysica en synthetische biologie. Read more about Kristina Ganzinger

 • Betere data dragen bij aan betere besluitvorming in ontwikkelingsvraagstukken en hier zet Caroline Gevaert zich met haar onderzoek voor in. Aardobservatie en kunstmatige intelligentie geven ons meer inzicht in de verandering van het aardoppervlak. Read more about Caroline Gevaert

 • Tom de Greef is hoogleraar Synthetische Biologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit. Read more about Tom de Greef

 • Liesbeth van de Grift werkt aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de organisatie van politieke inspraak in de twintigste eeuw, en naar de veranderingen in onderliggende opvattingen over democratische legitimiteit sinds de opkomst van natuur en milieu op de politieke agenda. Read more about Liesbeth van de Grift

 • Carolien van Ham doet onderzoek naar democratische erosie en vernieuwing, legitimiteit en politieke representatie, verkiezingsfraude, en democratie en mensenrechten. Read more about Carolien van Ham

 • Chiel van Heerwaarden onderzoekt de interactie tussen het aardoppervlak, wolken en zonnestraling. Deze drie componenten van ons aardsysteem zijn inherent gekoppeld en van groot belang om te begrijpen. Read more about Chiel van Heerwaarden

 • Als longarts met aandachtsgebied thoracale oncologie, ziet Lizza Hendriks (1981) dagelijks de lichamelijk en psychische gevolgen van hersenmetastasen bij longkanker. Read more about Lizza Hendriks

 • Lisa Herzog brengt economische en filosofische benaderingen samen. Ze stelt in haar onderzoek de vraag hoe morele en democratische waarden een grotere rol zouden kunnen spelen in de economie. Read more about Lisa Herzog

 • Na haar promotie in de moleculaire kwantumchemie raakte Liesbeth Janssen zo geboeid door zachte en levende materialen, dat ze van vakgebied is gewisseld. Haar onderzoek ligt op het grensvlak tussen natuurkunde, materiaalkunde en biologie. Read more about Liesbeth Janssen

 • Léonie de Jonge is universitair docent Europese Politiek en Maatschappij aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Read more about Léonie de Jonge

 • Met haar onderzoek in de aritmetische meetkunde onderzoekt Valentijn Karemaker verbanden tussen getaltheorie, algebra en meetkunde. Read more about Valentijn Karemaker

 • Arts-epidemioloog Maryam Kavousi van het Erasmus MC in Rotterdam onderzoekt genderverschillen op het gebied van hartkwalen en stofwisseling. Zo heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor het voorspellen van hart- en vaatziekten bij vrouwen en bij mannen. Read more about Maryam Kavousi

 • Rogier Kievit bestudeert hoe, en waarom, cognitieve vaardigheden tijdens het leven veranderen, met speciale aandacht voor de kindertijd en ouderdom. Read more about Rogier Kievit

 • Vasiliki Kosta is geïnteresseerd in de grondrechten van de EU en meer in het algemeen in "horizontale" institutionele en constitutionele kwesties die verschillende beleidsterreinen van het EU-recht bestrijken. Read more about Vasiliki Kosta

 • Socioloog en politiek filosoof Lotte Krabbenborg bestudeert de verschillende manieren waarmee burgers invloed uitoefenen op de totstandkoming, uitvoering en maatschappelijke inbedding van wetenschap en technologie. Read more about Lotte Krabbenborg

 • Olya Kudina onderzoekt hoe morele ideeën en beslissingen van mensen – dat wat ons leidt in ons gedrag – worden beïnvloed door technologieën en de natuurlijke omgeving. Ze richt zich op de dynamische relatie tussen technologieën en menselijke waarden, specifiek hoe kunstmatige intelligentie de democratie beïnvloedt en kan versterken. Read more about Olya Kudina

 • Haar onderzoek naar de (veranderende) rol en betekenis van grondrechten plaatst Ingrid Leijten in de context van bredere constitutioneelrechtelijke en rechtsstatelijke vraagstukken. Read more about Ingrid Leijten

 • Bio-ingenieur Jeroen Leijten (1982) werkt op het snijvlak van celbiologie, biomateriaalkunde en microtechnologie met als doel de natuurlijke structuren die in onze levende weefsels voorkomen te recreëren. Read more about Jeroen Leijten

 • Vanuit haar dubbele achtergrond als informaticus en uitvoerend musicus, werkte Cynthia Liem (1987) van nature in domeinen waarin digitale, multimodale data, meerdere menselijke interpretaties, en meerdere disciplinaire inzichten samenkomen. Read more about Cynthia Liem

 • De onderzoeksgroep van Noel de Miranda probeert met hun onderzoek te begrijpen hoe het immuunsysteem van de patiënt kankercellen herkent, hoe kankercellen ontsnappen aan herkenning door het immuunsysteem en hoe deze kennis vervolgens kan worden gebruikt om effectieve immunotherapieën te ontwikkelen. Read more about Noel de Miranda

 • Daphina Misiedjan’s onderzoek bevindt zich op het kruispunt tussen mensenrechten en milieu. Thema’s zoals toegang tot water voor mens en natuur, luchtvervuiling maar ook klimaatvraagstukken houden haar bezig. Read more about Daphina Misiedjan

 • Wiskundige Stéphanie van der Pas onderzoekt wanneer en hoe je causale verbanden kan vinden in allerlei vormen van data. Ze richt zich daarbij vooral op medische data. Read more about Stéphanie van der Pas

 • Saskia Peels doet onderzoek naar religie in de Griekse oudheid. Zij richt zich onder andere op Oudgriekse ideeën over heiligheid, op religieuze praktijken door de tijd heen, en op de verbeelding van directe interactie met goden in rituelen. Read more about Saskia Peels

 • Jim Portegies onderzoekt de wiskunde van het menselijk leren. Hij vermoedt dat het menselijk leren berust op een wiskundig proces van simplificatie en abstractie. Om inzicht te krijgen in dit proces ontwikkelt en bestudeert hij universele wiskundige algoritmes die menselijk leergedrag nabootsen. Read more about Jim Portegies

 • Hoe kan ruimtelijk beleid steden weerbaar maken voor grote maar onzekere veranderingen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Ward Rauws naar adaptieve planning. Hij analyseert hoe planologen omgaan met onzekerheid en ontwikkelt een adaptieve planningsmethodiek. Read more about Ward Rauws

 • Als ‘Melkwegarcheoloog’ onderzoekt sterrenkundige Else Starkenburg de vroege geschiedenis van ons sterrenstelsel via de oudste generaties sterren. Ze richtte hiertoe de Pristine Survey op, een internationaal team dat de oudste sterren en structuren in de Melkweg bestudeert. Read more about Else Starkenburg

 • Fenneke Sysling is als historicus verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze onderzoekt wetenschappers uit het verleden, met name in de Nederlandse koloniën. Daarbij stelt ze de vraag wat de rol was van gewone mensen als onderzoeksobjecten, beïnvloeders en gebruikers van wetenschappelijke kennis. Read more about Fenneke Sysling

 • Pooyan Tamimi Arab doet onderzoek naar religieuze tolerantie en politiek secularisme. Hiervoor combineert hij de antropologie en kunstgeschiedenis met de politieke filosofie. Read more about Pooyan Tamimi Arab

 • Linnet Taylor werkt aan Tilburg University aan het ERC-project Global Data Justice. Ze streeft naar een rechtvaardig gebruik van data, datawetenschap, en kunstmatige intelligentie. Ze vindt dat er in onderzoek, en daarbuiten, meer rekening gehouden moet worden met minderheden en vrouwen. Read more about Linnet Taylor

 • Wat is verantwoord onderzoek? Deze vraag probeert Joeri Tijdink te beantwoorden in zijn onderzoek dat zich richt op het voorkomen van twijfelachtige onderzoekspraktijken en het verbeteren van de betrouwbaarheid van wetenschap en wetenschappers. Read more about Joeri Tijdink

 • Hilde Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg. Hierin zoekt Verbeek naar innovatieve concepten die werken, bijvoorbeeld door aanpassingen van werkwijzen en architectuur. Read more about Hilde Verbeek

 • Joris van der Voet doet experimenteel en gedragswetenschappelijk onderzoek naar besluitvorming en gedrag in de publieke sector. Read more about Joris van der Voet

 • Jurist Michel Vols (1984) onderzoekt de delicate balans tussen het effectief aanpakken van verstoringen van de openbare orde en de eerbiediging van mensenrechten. Read more about Michel Vols

 • Fleur Zeldenrust is computationeel hersenwetenschapper: ze onderzoekt de werking van de hersenen door te kijken naar de berekeningen die de hersenen moeten doen om te kunnen functioneren. Read more about Fleur Zeldenrust

  Contact 

  De Jonge Akademie
  LinkedIn
  X
  020 551 0867

  dja@knaw.nl

  Ga naar contact

  Over

  De Jonge Akademie verbetert het wetenschapssysteem. Bestaande uit vijftig gedreven jonge onderzoekers uit verschillende disciplines, adviseert De Jonge Akademie gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen. 

  Meer over De Jonge Akademie  > 

   

  Cookie settings